Ons aanbod 2025 staat online!
Ik heb dit bericht gelezen

Travel conditions

Algemene reisvoorwaarden van de Geschillencommissie Reizen voor pakketreis- overeenkomsten.

Artikel 1: Toepassingsgebied

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op pakketreisovereenkomsten die vanaf 1 juli 2018 worden geboekt en worden geregeld door de Wet betreffende de verkoop van pakketreizen, gekoppelde reisarrangementen en reisdiensten van 21 november 2017.

Artikel 2: Informatie van de organisator en doorverkoper voor de sluiting van de pakketreisovereenkomst

2.1 De organisator en ook de doorverkoper verstrekken aan de reiziger, voordat deze is gebonden door een pakketreisovereenkomst de wettelijk voorgeschreven standaardinformatie, alsook, voor zover deze van toepassing is op de pakketreis:

1° de voornaamste kenmerken van de reisdiensten:

a) de reisbestemming(en), de route en de verblijfsperioden, met de data en het aantal nachten;
b) de vervoermiddelen, hun kenmerken en categorieën, de plaatsen en data en tijdstippen van vertrek en terugkeer, de duur en plaats van tussenstops en de aansluitingen; indien het exacte tijdstip nog niet vaststaat, wordt dit bij benadering meegedeeld
c) de ligging, de voornaamste kenmerken en de categorie van de accommodatie volgens de regels van het land bestemming;
d) de verstrekte maaltijden;
e) de bezoeken, de excursies of de andere diensten die zijn begrepen in de voor de pakketreis overeengekomen totaalprijs;
f) ingeval het niet duidelijk is, uitsluitsel of de reisdiensten worden verleend aan de reiziger als lid van een groep;
g) de taal waarin andere toeristische diensten desgevallend worden verricht;
h) of de reis in het algemeen geschikt is voor personen met beperkte mobiliteit;

2° de totaalprijs van de pakketreis, en voor zover toepasselijk, opgave van de soort bijkomende kosten die voor rekening van de reiziger kunnen zijn;
3° de betalingsmodaliteiten;
4° het minimumaantal personen dat nodig is voor de uitvoering van de pakketreis en de uiterste datum voor de eventuele opzegging van de overeenkomst wanneer dit aantal niet wordt behaald;
5° algemene informatie over de vereisten in het land van bestemming inzake paspoort- en visumverplichtingen, met inbegrip van de bij benadering benodigde termijn voor het verkrijgen van een visum en informatie over formaliteiten op gezondheidsgebied;
6° de vermelding dat de reiziger de overeenkomst kan opzeggen tegen betaling van een opzegvergoeding;
7° inlichtingen over de annulerings- en/of bijstandsverzekeringen.

2.2 De professioneel draagt er zorg voor dat het juiste standaardinformatieformulier wordt verstrekt aan de reiziger.

2.3 De precontractuele informatie die aan de reiziger wordt verstrekt, vormt een integraal onderdeel van de pakketreisovereenkomst.

Zij kan niet worden gewijzigd, tenzij wederzijds akkoord van de partijen.

Artikel 3: informatie door de reiziger

3.1 De persoon die de pakketreisovereenkomst afsluit, moet aan de organisator en de doorverkoper alle nuttige inlichtingen verstrekken omtrent hemzelf en zijn medereizigers die van belang kunnen zijn voor het sluiten of de uitvoering van de overeenkomst.

3.2 Wanneer de reiziger verkeerde inlichtingen verstrekt en dit tot extra kosten leidt voor de organisator en/of doorverkoper, mogen die kosten in rekening worden gebracht.

Artikel 4: de pakketreisovereenkomst

4.1 Bij het sluiten van de pakketreisovereenkomst of binnen redelijke termijn verstrekt de organisator of indien er een doorverkoper bij betrokken is deze laatste de reiziger een bevestiging van de overeenkomst op een duurzame gegevensdrager, zoals bv. een mail, een papieren document of een pdf.

Ingeval de pakketreisovereenkomst in de gelijktijdige fysieke aanwezigheid van de partijen wordt gesloten, heeft de reiziger het recht een papieren kopie te vragen.

4.2 De pakketreisovereenkomst of bevestiging ervan bevat de volledige inhoud van de overeenkomst, met inbegrip van alle informatie zoals vermeld in artikel 2 en de volgende informatie:

1° de bijzondere wensen van de reiziger waarop de organisator is ingegaan;
2° dat de organisator aansprakelijk is voor de goede uitvoering van de pakketreis, en een bijstandsverplichting heeft;
3° de naam en de contactgegevens van de entiteit die instaat voor de bescherming bij insolventie;
4° de naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres van de lokale vertegenwoordiger van de organisator of van een andere dienst voor het geval de reiziger in moeilijkheden verkeert of zijn beklag wenst te doen over de mogelijke non-conformiteit;
5° de verplichting van de reiziger om de non-conformiteit tijdens de reis te melden;
6° informatie op basis waarvan rechtstreeks contact kan worden opgenomen met een niet vergezelde minderjarige of met de persoon die op zijn verblijfplaats voor hem verantwoordelijk is;
7° informatie over de interne klachtenbehandeling;
8° informatie over de Geschillencommissie Reizen en het platform van de E.U. voor online geschillenbeslechting;
9° informatie over het recht van de reiziger om zijn overeenkomst over te dragen.

4.3 Tijdig voor het begin van de pakketreis verstrekt de organisator de reiziger:

1° de nodige ontvangstbewijzen
2° de vouchers en vervoerbewijzen
3° informatie over de geplande vertrektijden en, indien van toepassing, over de uiterste tijd om in te checken, de geplande tijden van tussenstops, aansluitingen en aankomst.

Artikel 5: De prijs

5.1 Na het sluiten van de pakketreisovereenkomst kunnen de prijzen alleen worden verhoogd indien de overeenkomst daar uitdrukkelijk in voorziet. In dat geval wordt in de pakketreisovereenkomst aangegeven hoe de prijsherziening wordt berekend.

Prijsverhogingen zijn alleen toegestaan als rechtstreeks gevolg van veranderingen in:

1° de prijs van passagiersvervoer die is toe te schrijven aan de toegenomen kostprijs van brandstof of van andere energiebronnen, of
2° de hoogte van belastingen of vergoedingen over de in de overeenkomst begrepen reisdiensten, die worden geheven door niet direct bij de uitvoering van de pakketreis betrokken derden, met inbegrip van toeristenbelastingen en vertrek- of aankomstbelasting in havens en op vliegvelden, of
3° de wisselkoersen die voor de pakketreis van belang zijn.

Indien een prijsverhoging wordt voorzien heeft de reiziger recht op een prijsvermindering bij een daling van de hierboven opgesomde kosten.

5.2 Indien de verhoging 8% van de totaalprijs te boven gaat, kan de reiziger de overeenkomst opzeggen zonder opzeggingsvergoeding.

5.3 Een prijsverhoging is alleen mogelijk indien de organisator de reiziger uiterlijk twintig dagen voor het begin van de pakketreis via een duurzame gegevensdrager, zoals bv. een mail, een papieren document of een pdf, hiervan in kennis stelt, met opgave van een motivering voor die prijsverhoging en een berekening.

5.4 In geval van een prijsvermindering heeft de organisator het recht de administratieve kosten af te trekken van de aan de reiziger verschuldigde terugbetaling. Indien de reiziger hierom verzoekt staaft de organisator die kosten.

Artikel 6: Betaling van de reissom

6.1 Behalve anders overeengekomen, betaalt de reiziger, bij het afsluiten van de pakketreisovereenkomst als voorschot een gedeelte van de totale reissom zoals in de bijzondere voorwaarden bepaald.

6.2 Behalve indien in de pakketreisovereenkomst anders wordt overeengekomen, betaalt de reiziger het saldo van de prijs uiterlijk 1 maand voor de vertrekdatum.

6.3 Indien de reiziger, nadat hij vooraf in gebreke werd gesteld, nalaat het voorschot of de reissom te betalen die van hem wordt geëist, zal de organisator en/of doorverkoper het recht hebben de overeenkomst met de reiziger van rechtswege te beëindigen, met de kosten ten laste van de reiziger.

Artikel 7: Overdraagbaarheid van de pakketreisovereenkomst

7.1 De reiziger kan de pakketreisovereenkomst overdragen aan een persoon die voldoet aan alle voorwaarden die voor die overeenkomst gelden op voorwaarde dat hij:

1° de organisator en eventueel de doorverkoper zo snel mogelijk en uiterlijk 7 dagen voor het begin van de pakketreis via een duurzame gegevensdrager, zoals bv. een mail, een papieren document of een pdf, op de hoogte stelt, en
2° de eventuele bijkomende kosten draagt die voortvloeien uit de overdracht.

7.2 Degene die de pakketreis overdraagt en degene die de overeenkomst overneemt, zijn hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het nog verschuldigde bedrag en voor eventuele bijkomende vergoedingen die voortvloeien uit de overdracht. De organisator stelt degene die de overeenkomst overdraagt in kennis van de kosten van de overdracht.

Artikel 8: Andere wijzigingen door de reiziger

Vraagt de reiziger om een andere wijziging, dan mag de organisator en/of de doorverkoper die daarop kan ingaan alle kosten aanrekenen die daardoor worden veroorzaakt.

Artikel 9: Wijziging door de organisator voor de afreis

9.1 De organisator kan de bepalingen van de pakketreisovereenkomst, met uitzondering van prijswijzigingen voor het begin van de pakketreis niet éénzijdig veranderen, tenzij:

1° de organisator zich dit recht in de overeenkomst heeft voorbehouden, en
2° het om een onbeduidende verandering gaat, en
3° de organisator de reiziger daarvan via een duurzame gegevensdrager, zoals bv. een mail, een papieren document of een pdf in kennis stelt.

9.2
1. Indien voor het begin van de reis, de organisator zich genoodzaakt ziet een van de voornaamste kenmerken van de reisdiensten ingrijpend te wijzigen of niet aan de bevestigde bijzondere wensen van de reiziger tegemoet kan komen, of voorstelt de prijs van de pakketreis met meer dan 8 % te verhogen, dient de organisator de reiziger hiervan in te lichten en hem op de hoogte te brengen:

1° van de voorgestelde wijzigingen en het effect ervan op de prijs van de pakketreis;
2° van de mogelijkheid om de overeenkomst op te zeggen zonder kosten, tenzij hij de voorgestelde wijzigingen aanvaardt;
3° van de termijn waarbinnen hij de organisator in kennis moet stellen van zijn besluit;
4° van het feit dat indien hij de voorgestelde wijziging binnen de opgegeven termijn niet uitdrukkelijk aanvaardt, de overeenkomst automatisch beëindigd wordt, en
5° in voorkomend geval, van de voorgestelde vervangende pakketreis en de prijs ervan.

9.3 Wanneer de wijzigingen van de pakketreisovereenkomst of de vervangende pakketreis tot gevolg hebben dat de kwaliteit of de kosten van de pakketreis verminderen, heeft de reiziger recht op een passende prijsvermindering.

9.4 Indien de pakketreisovereenkomst op grond van artikel 9.2 wordt opgezegd en de reiziger geen vervangende pakketreis aanvaardt, betaalt de organisator alle betaalde bedragen uiterlijk veertien dagen nadat de overeenkomst is opgezegd, aan de reiziger terug.

Artikel 10: Opzegging door de organisator voor afreis

10.1 De organisator kan de pakketreisovereenkomst opzeggen:

1° indien het aantal personen dat zich voor de pakketreis heeft ingeschreven, kleiner is dan het in de overeenkomst vermelde minimumaantal en de reiziger door de organisator van de opzegging van de overeenkomst in kennis wordt gesteld binnen de in de overeenkomst bepaalde termijn, maar uiterlijk:

a) twintig dagen vóór het begin van de pakketreis bij reizen van meer dan zes dagen;
b) zeven dagen vóór het begin van de pakketreis bij reizen van twee à zes dagen;
c) 48 uur voor het begin van de pakketreis bij reizen die minder dan twee dagen duren, of

2° indien hij de overeenkomst niet kan uitvoeren als gevolg van onvermijdbare en buitengewone omstandigheden en hij de reiziger er vóór het begin van de pakketreis van in kennis stelt dat de overeenkomst wordt opgezegd.

10.2 In deze gevallen betaalt de organisator aan de reiziger alle bedragen die hij voor de pakketreis heeft ontvangen, terug zonder een bijkomende schadevergoeding verschuldigd te zijn.

Artikel 11: Opzegging door de reiziger

11.1 De reiziger kan te allen tijde de pakketreisovereenkomst opzeggen vóór het begin van de pakketreis. Bij opzegging kan de reiziger worden verplicht tot betaling van een opzegvergoeding aan de organisator.

In de pakketreisovereenkomst kunnen gestandaardiseerde opzegvergoedingen worden bepaald op basis van het tijdstip van de opzegging vóór het begin van de pakketreis en de verwachte kostenbesparingen en inkomsten uit alternatief gebruik van de reisdiensten.

Indien er geen gestandaardiseerde opzegvergoedingen zijn vastgesteld, stemt het bedrag van de opzegvergoeding overeen met de prijs van de pakketreis verminderd met de kostenbesparingen en inkomsten uit alternatief gebruik van de reisdiensten.

11.2 De reiziger heeft echter, indien zich op de plaats van bestemming onvermijdbare en buitengewone omstandigheden voordoen die aanzienlijke gevolgen hebben voor de uitvoering van de pakketreis of die aanzienlijke gevolgen hebben voor het passagiersvervoer van de reizigers naar de plaats van bestemming, het recht de pakketreisovereenkomst zonder betaling van een opzegvergoeding op te zeggen. In geval van opzegging van de pakketreisovereenkomst op grond van dit artikel heeft de reiziger recht op een volledige terugbetaling van alle voor de pakketreis betaalde bedragen, maar kan hij geen aanspraak maken op een bijkomende schadevergoeding.

11.3 De organisator betaalt uiterlijk binnen veertien dagen alle bedragen terug die door of namens de reiziger zijn betaald, verminderd met de opzegvergoeding.

Artikel 12: Non–conformiteit tijdens de reis

12.1 De reiziger stelt de organisator zonder vertraging in kennis van een eventuele non-conformiteit die hij tijdens de uitvoering van een in de pakketreisovereenkomst opgenomen reisdienst heeft vastgesteld.

12.2 Indien een van de reisdiensten niet conform de pakketreisovereenkomst wordt uitgevoerd, verhelpt de organisator aan die non-conformiteit, tenzij dat:

1° onmogelijk is, of
2° onevenredig hoge kosten met zich brengt, rekening houdend met de mate van non-conformiteit en de waarde van de desbetreffende reisdiensten.

Indien de organisator de non-conformiteit niet verhelpt, heeft de reiziger recht op een prijsvermindering of een schadevergoeding overeenkomstig artikel 15.

12.3 Indien de organisator de non-conformiteit niet binnen een door de reiziger bepaalde redelijke termijn verhelpt, heeft de reiziger de mogelijkheid dit zelf te doen en om terugbetaling van de nodige uitgaven te verzoeken. Het is niet nodig dat de reiziger een termijn bepaalt indien de organisator weigert de non- conformiteit te verhelpen, of indien een onmiddellijke oplossing is vereist.

12.4 Indien een aanzienlijk deel van de reisdiensten niet kan worden verricht, biedt de organisator, zonder bijkomende kosten voor de reiziger, andere arrangementen aan van, indien mogelijk, gelijkwaardige of hogere kwaliteit.

Indien de andere voorgestelde arrangementen leiden tot een pakketreis van lagere kwaliteit, kent de organisator aan de reiziger een passende prijsvermindering toe.

De reiziger kan de andere voorgestelde arrangementen slechts afwijzen indien zij niet vergelijkbaar zijn met hetgeen in de pakketreisovereenkomst is afgesproken, of indien de toegekende prijsvermindering ontoereikend is.

12.5 Indien de non-conformiteit aanzienlijke gevolgen heeft voor de uitvoering van de pakketreis en de organisator deze niet binnen een door de reiziger bepaalde redelijke termijn heeft verholpen, kan de reiziger de pakketreisovereenkomst zonder betaling van een opzegvergoeding opzeggen en, in voorkomend geval, om een prijsvermindering en/of een schadevergoeding verzoeken. Indien de pakketreis passagiersvervoer omvat voorziet de organisator ook in repatriëring van de reiziger.

Indien er geen andere arrangementen kunnen worden voorgesteld of de reiziger de andere voorgestelde arrangementen verwerpt, heeft de reiziger, in voorkomend geval, ook zonder opzegging van de pakketreisovereenkomst, recht op prijsvermindering en/ of schadevergoeding.

12.6 Indien er, als gevolg van onvermijdbare en buitengewone omstandigheden, niet kan worden gezorgd voor de terugkeer van de reiziger zoals afgesproken in de pakketreisovereenkomst, draagt de organisator de kosten van de nodige accommodatie, voor ten hoogste drie overnachtingen per reiziger.

12.7 De beperking van de kosten zoals bedoeld in 12.6 is niet van toepassing op personen met beperkte mobiliteit, op personen die hen begeleiden, op zwangere vrouwen, op alleenreizende minderjarigen en op personen die specifieke medische bijstand behoeven, mits de organisator ten minste 48 uur voor het begin van de pakketreis in kennis is gesteld van hun bijzondere behoeften.

12.8 De organisator mag zich niet beroepen op onvermijdbare en buitengewone omstandigheden om aansprakelijkheid te beperken indien de betrokken vervoerder zich daarop krachtens het toepasselijke recht van de Unie niet kan beroepen.

12.9 De reiziger kan berichten, verzoeken of klachten in verband met de uitvoering van de pakketreis rechtstreeks richten tot de doorverkoper bij wie hij de pakketreis heeft gekocht. De doorverkoper geeft deze berichten, verzoeken of klachten zonder vertraging aan de organisator door.

Artikel 13: Aansprakelijkheid van de reiziger

De reiziger is aansprakelijk voor de schade die de organisator en of doorverkoper, hun aangestelden en/of vertegenwoordigers door zijn fout oplopen, of wanneer hij zijn contractuele verplichtingen niet is nagekomen.

Artikel 14: Aansprakelijkheid van de organisator en de professioneel

14.1 De organisator is aansprakelijk voor de uitvoering van de reisdiensten die in de pakketreisovereenkomst zijn begrepen, ongeacht of deze diensten door de organisator of door andere reisdienstverleners worden verricht.

14.2 Ingeval de organisator buiten de Europese Economische Ruimte is gevestigd gelden voor de doorverkoper die in een lidstaat is gevestigd de verplichtingen voor organisatoren, tenzij de doorverkoper bewijst dat de organisator aan de door de wet van 21 november 2017 voorgeschreven voorwaarden voldoet.

Artikel 15: Prijsvermindering en schadevergoeding

15.1 De reiziger heeft recht op een passende prijsvermindering voor iedere periode waarin er sprake was van non-conformiteit van de verleende diensten, tenzij de organisator bewijst dat de non-conformiteit aan de reiziger te wijten is.

15.2 De reiziger heeft recht op passende schadevergoeding van de organisator voor alle schade die hij oploopt als gevolg van non-conformiteit. De schadevergoeding wordt zonder vertraging uitbetaald.

15.3 De reiziger heeft geen recht op schadevergoeding, indien de organisator aantoont dat de non-conformiteit te wijten is aan:

1° de reiziger
2° een derde die niet bij de uitvoering van de in de pakketreisovereenkomst begrepen reisdiensten is betrokken, en de non-conformiteit niet kon worden voorzien of voorkomen, of
3° onvermijdbare en buitengewone omstandigheden.

Artikel 16: Verplichting tot bijstand

16.1 De organisator biedt zonder vertraging passende bijstand aan de reiziger die in moeilijkheden verkeert, in het bijzonder door:

1° nuttige informatie te verstrekken over medische diensten, plaatselijke autoriteiten en consulaire bijstand;
2° de reiziger te helpen bij het gebruik van communicatie op afstand en bij het vinden van andere reisarrangementen.

16.2 Indien de moeilijkheden het gevolg zijn van opzet of nalatigheid van de reiziger, kan de organisator voor deze bijstand een vergoeding vragen. Die vergoeding bedraagt in geen geval meer dan de werkelijke kosten gedragen door de organisator.

Artikel 17: Klachtenregeling

17.1 Indien de reiziger een klacht heeft vóór de afreis moet hij deze zo snel mogelijk op een bewijskrachtige manier melden bij de organisator of de doorverkoper.

17.2 Klachten tijdens de uitvoering van de pakketreisovereenkomst moet de reiziger zo spoedig mogelijk ter plaatse, op een gepaste en bewijskrachtige manier, melden aan de organisator of doorverkoper, zodat naar een oplossing kan worden gezocht.

17.3 Werd een klacht ter plaatse niet bevredigend opgelost of kon de reiziger onmogelijk ter plaatse een klacht formuleren, dan moet hij na het einde van de reisovereenkomst zonder vertraging bij de organisator of de doorverkoper een klacht indienen op een bewijskrachtige manier.

Artikel 18: Verzoeningsprocedure

18.1 Ingeval van betwisting moeten de partijen eerst onderling een minnelijke regeling nastreven.

18.2 Mislukt deze poging tot minnelijke regeling, dan kan elk van de betrokken partijen aan de vzw Geschillencommissie Reizen vragen om een verzoeningsprocedure op te starten. Alle partijen dienen ermee in te stemmen.

18.3 Hiertoe zal het secretariaat aan de partijen een verzoeningsreglement en een "overeenkomst tot verzoening" bezorgen.

18.4 Overeenkomstig de in het reglement beschreven procedure, zal een onpartijdige verzoener daarna contact opnemen met de partijen teneinde een billijke verzoening tussen de partijen na te streven.

18.5 Het eventueel bereikte akkoord zal in een bindende schriftelijke overeenkomst vastgelegd worden.

Artikel 19: Arbitrage of rechtbank

19.1 Wordt geen verzoeningsprocedure ingesteld of mislukt deze, dan kan de eisende partij desgewenst een arbitrageprocedure instellen voor de Geschillencommissie Reizen of een procedure aanhangig maken voor de rechtbank.

19.2 De reiziger kan nooit verplicht worden de bevoegdheid van de Geschillencommissie Reizen te aanvaarden, noch als eisende noch als verwerende partij.

19.3 De organisator of doorverkoper die verwerende partij is kan de arbitrage slechts weigeren indien het door de eisende partij geëiste bedrag méér dan 1.250 euro bedraagt. Hij beschikt hiervoor over een termijn van 10 kalenderdagen na ontvangst van de aangetekende brief of e-mail met ontvangstbewijs waarin wordt aangegeven dat een dossier met een vordering vanaf 1.251 euro werd geopend bij de Geschillencommissie Reizen

19.4 Deze arbitrageprocedure wordt geregeld door een geschillenreglement, en kan slechts worden opgestart na het indienen van een klacht bij de onderneming zelf en wel zodra vaststaat dat het geschil niet minnelijk kon geregeld worden of zodra 4 maanden zijn verstreken na het (voorziene) einde van de reis (of eventueel vanaf de prestatie die aanleiding gaf tot het geschil). Geschillen m.b.t. lichamelijke letsels kunnen enkel door de rechtbanken beslecht worden.

19.5 Het paritair samengesteld arbitraal college doet, overeenkomstig het geschillenreglement, op een bindende en definitieve wijze uitspraak over het reisgeschil. Hiertegen is geen beroep mogelijk.

Secretariaat van de Geschillencommissie Reizen:

Telefoon: 02 277 62 15 of 02 277 61 80 (9u tot 12u)
Fax
: 02 277 91 00: City Atrium, Vooruitgangstraat 50, 1210 Brussel
E-mail
: reisgeschillen@clv-gr.be

Bijzondere reisvoorwaarden

Aanvullend op de algemene reisvoorwaarden zijn hiernavolgende bijzondere voorwaarden (‘Bijzondere voorwaarden’) van toepassing op alle reizen aangeboden door LITTLE SKI MOUNTAIN.

Artikel 1: Totstandkoming van het contract

1.1 Bij een telefonische en/of boeking via de website of per mail gaat de klant akkoord met de algemene en bijzondere reisvoorwaarden en de privacyverklaring. De klant verklaart en gaat akkoord en bevestigt hierbij dat hij/zij de nodige informatie heeft bekomen of zelf heeft opgezocht wat betrekking heeft op de reis (de pakketreisovereenkomst) via de website www.littleskimountain.be.

1.2 Een telefonische reservatie wordt aanzien als een boeking in aanvraag. De bevestiging volgt via een schriftelijke reisbevestiging per mail.

1.3 Indien er een reisgids, magazine, brochure wordt uitgegeven is deze info niet bindend, deze zijn louter informatief en niet contractueel.

1.4 Onvoorziene omstandigheden kunnen er toe leiden dat de reiziger zich verplicht ziet om zijn reis te verplaatsen of zelfs te annuleren. Om de financiële gevolgen van dergelijke verplaatsing of annulering in te perken, kan de reiziger een annuleringsverzekering onderschrijven. De risico’s die door deze polissen worden gedekt, evenals de kosten en het dekkingsbedrag kan u terugvinden op onze website. Annulering van de annuleringsverzekering is niet meer mogelijk na ontvangst van het voorschot. Indien de reiziger geen verzekering via Little Ski Mountain afsluit bevestigt de reiziger dat Little Ski Mountain de mogelijkheid heeft tot verzekering heeft aangeboden en verbindt hij er zich toe zich voldoende te verzekeren.

1.5 Door de mededeling van zijn e-mailadres gaat de reiziger uitdrukkelijk akkoord om alle mogelijke correspondentie te ontvangen via e-mail. Dit impliceert uitdrukkelijk dat de reisbevestiging en alle vouchers per e-mail aan de reiziger kan worden verstuurd. De reiziger die 48 uur voor zijn vertrek de voucher of tickets voor zijn reis niet zou hebben ontvangen, dient uit eigen initiatief telefonisch of per e-mail contact op te nemen met de reisorganisator.

1.6 De reisorganisator kan niet verantwoordelijk gesteld worden indien bepaalde briefwisseling, vouchers of tickets de reiziger niet hebben bereikt en de reiziger desbetreffend geen contact per telefoon of e-mail heeft opgenomen.

2. De reservatie wordt definitief als:
(cfr. Art.4 Algemene reisvoorwaarden)

2.1 De klant een reisbevestiging (= de pakketreisovereenkomst) heeft ontvangen met daarop de nodige specificaties betreffende zijn reis.

2.2 Eventuele fouten en/of onvolledigheden op de reisbevestiging dienen door de klant binnen de 7 dagen na ontvangst van de reisbevestiging gemeld te worden. Bij reizen geboekt 30 dagen voor de afreis, moeten eventuele fouten en onvolledigheden gemeld worden binnen de 24uur.

2.3 Na het ontvangen van de reisbevestiging de klant binnen de 10 dagen het voorschot van +/- 35% van de totale reissom + reisverzekering heeft betaald. Het saldo dient uiterlijk 60 dagen vóór de afreis ontvangen te zijn. (Boekt de klant minder dan 60D voor de vertrekdatum, dan moet hij de totale reissom + verzekering onmiddellijk betalen.)

2.4 Bij het niet naleven van de betalingsvoorwaarden wordt de reservatie automatisch eenzijdig geannuleerd zonder enige vorm van kennisgeving of vooraf in gebreke te stellen.

3. Prijs van de reis
(cfr. Art.5 Algemene reisvoorwaarden)

3.1 De prijzen via de telefoon gecommuniceerd zijn onder voorbehoud van mogelijke fouten. De exacte prijs wordt medegedeeld op de reisbevestiging.

3.2 De overeengekomen prijs is vast en alle verplichte diensten zijn inbegrepen, onder voorbehoud van een kennelijke materiële vergissing en de in art. 3.2 van de Bijzondere Voorwaarden vermelde mogelijkheid tot prijsherziening. In geval van een kennelijke materiële vergissing kan de prijs na de boeking en/of de bevestiging worden gecorrigeerd. In dergelijke gevallen heeft de reiziger de mogelijkheid om de boeking kosteloos te annuleren.

3.3 De organisator behoudt zich het recht voor om in voorkomend geval in overeenstemming met de artikelen 19 tot en met 23 van de Wet van 21 november 2017 betreffende de verkoop van pakketreizen en artikel 5 van de Algemene Voorwaarden de prijs van de pakketreis te herzien.

4. Betaling van de reissom
(cfr. Art.6 Algemene reisvoorwaarden)

4.1. Het voorschot +/- 35% van de totale reissom + verzekering dient de reisorganisator te ontvangen hebben binnen de 10 dagen na ontvangst van de reisbevestiging door de klant. De juiste datum wordt bepaald door de datum op de reisbevestiging.

4.2. Het saldo dient uiterlijk 60 dagen vóór de afreis ontvangen te zijn door de reisorganisator

4.3. Boeking binnen 60 dagen voor vertrek is onmiddellijk de volledige reissom te betalen + verzekering.

4.4. Voorschotten en facturen, die niet op hun vervaldag betaald zijn, zullen van rechtswege en zonder ingebrekestelling verhoogd worden met een forfaitaire schadevergoeding van 10% evenals met de wettelijke intresten vanaf de datum van de vervaldag.

4.5. Indien de betaling van het voorschot en/of het saldo niet binnen de gevraagde termijn is betaald (zie hierboven), heeft de reisorganisatie en of het hotel het recht om de reservatie eenzijdig te annuleren zonder enige vorm van kennisgeving of vooraf in gebreke te stellen.

4.7. Betalingsmodaliteiten. Voor uw betaling heeft u de keuze :

  • Per overschrijving met vermelding van gestructureerde mededeling. Dit is kosteloos.
  • Online elektronisch betalen. U ontvangt dan samen met uw reisbevestiging een link om online met bankkaart te betalen.

5. Wijzigingen door de reiziger
(cfr. Art.8 Algemene reisvoorwaarden)

5.1 Wijzigingen aan de opties van het reisdossier kunnen tot 10 dagen voor afreis kosteloos worden doorgevoerd (aanpassing skimateriaal, skipas, verzekering).

5.2. De schrapping en terugbetaling van de annuleringsverzekering is niet meer mogelijk na ontvangst van het voorschot.

6. Opzegging door de organisator voor afreis
(cfr. Art.10 Algemene reisvoorwaarden)

Voor de georganiseerde vakanties is het minimum aantal deelnemers 25 personen. Indien dit aantal niet bereikt wordt, kan de reis afgelast worden en zal u minstens 1 week voor het vertrek op de hoogte gebracht worden.

7. Opzegging door de reiziger
(cfr. Art.11 Algemene reisvoorwaarden)

7.1 Elke annulering moet onmiddellijk en schriftelijk aan de reisbemiddelaar en/of- organisator worden overgemaakt. Annuleringen die niet schriftelijk zijn meegedeeld door de reiziger (hoofdboeker) zelf worden niet aanvaard. De juiste datum van de annulering wordt bepaald door de datum van schriftelijk ontvangst door de reisorganisator. Een annulatie zal enkel kunnen verwerkt worden op een werkdag tijdens de openingsuren (van maandag tot zaterdag van 10u tot 18u). Annulaties die niet op dit tijdstip worden gemeld zullen pas ten vroegste de eerstvolgende werkdag behandeld worden. De schadevergoeding wordt forfaitair als volgt bepaald:

  • van boeking tot 60 dagen vóór vertrek: voorschot (het volledige voorschot bedrag).
  • vanaf 60 dagen tot en met 30 dagen vóór vertrek: 50% van de reissom.
  • vanaf 30 dagen (inclusief) tot en met de dag van vertrek: 100% van de reissom.

7.2 Behoudens de annuleringskosten, heeft de organisator het recht zijn kosten aan te rekenen tot een maximum van 15 % van de reissom.

7.3. Overname dossier: Een dossier kan steeds integraal worden overgenomen door een andere persoon, mits een dossierkost van € 125.

7.4. Annulering van 1-persoon op een 2-persoonskamer: Indien door annulering van 1 persoon een 2-persoonskamer herleid wordt tot een singlekamer, dient hiervoor door de annulerende reiziger ook het singlesupplement te worden betaald.

7.5. Tijdens de reis:
Indien u tijdens de reis een kwetsuur oploopt wordt in geen geval het skipas, de skiles en het gehuurde materiaal terugbetaald. Voor een terugbetaling van de skipas dient u zich zelf met de nodige bewijsstukken aan de kassa aan te bieden om een deel te kunnen recupereren.

7.6. In overeenstemming met artikel VI.53 van het Wetboek van economisch recht kan de klant het herroepingsrecht niet uitoefenen voor de aankoop van toeristische diensten.

8. Opzegging door derden omwille van bijzonder voorval

8.1. Annuleren van de reis omwille van bijzonder voorval kan enkel bij een verbod op reizen, deze wordt opgelegd door de FOD Buitenlandse Zaken voor België. Bij opzegging door de reiziger kan de reiziger worden verplicht tot betaling van een opzegvergoeding aan de organisator die zijn opgenomen in de algemene en bijzondere voorwaarden van de reisovereenkomst.

8.2. De reiziger kan nooit eenzijdig de pakketreisovereenkomst opzeggen voor een negatief reisadvies dat wordt uitgegeven door de FOD Buitenlandse Zaken voor België of het land van bestemming.

8.3. De reiziger kan nooit eenzijdig de pakketreisovereenkomst opzeggen bij het sluiten van een grens van bestemming indien er geen verbod van reizen wordt opgelegd door de FOD Buitenlandse Zaken België voor de Belgische grens.

8.4. De reisbemiddelaar kan enkel eenzijdig de pakketreisovereenkomst opzeggen bij een verbod op reizen die wordt opgelegd door de FOD Buitenlandse Zaken België voor de Belgische grens.

8.5 In geval van opzegging van de pakketreisovereenkomst op grond van dit artikel heeft de reiziger recht op een volledige vergoeding van alle voor de pakketreis betaalde bedragen met uitzondering van de volgende kosten:

1° dossierkosten: deze worden niet terugbetaald omdat de bemiddeling / boekingsdienst geleverd is, deze zijn geen reisdiensten zijn zoals omschreven door de Wet van 21 november 2017 en maken aldus geen deel uit van een pakketreis zoals die Wet omschrijft.. Het dossier is effectief opgemaakt. Het tarief van de dossierkosten wordt berekend aan 25 euro (excl. BTW) per persoon.

2° reisverzekeringen die apart werden bijgeboekt: deze zijn geen reisdiensten zoals omschreven door de Wet van 21 november 2017 en maken aldus geen deel uit van een pakketreis zoals die Wet omschrijft. Het betreft hier verzekeringscontracten die via de bemiddeling van Little Ski Mountain rechtstreeks met de reisverzekeraars werden afgesloten. Wettelijk worden er geen verzekeringscontracten gedekt enkel het reiscontract.

9. Aansprakelijkheid van de reiziger
(cfr. Art.13 Algemene reisvoorwaarden)

9.1. De reiziger dient persoonlijk bij de bevoegde instanties de nodige inlichtingen in te winnen omtrent de documenten die hij voor zijn reis nodig heeft, alsook omtrent alle andere formaliteiten die hij desgevallend voor de reis dient uit te voeren. De reiziger zal er voor zorgen dat zijn persoonlijke documenten en zijn reisgoed voldoen aan de door binnen- en buitenlandse reglementen opgelegde voorwaarden inzake tolgrensformaliteiten: formaliteiten van sanitaire en financiële aard; het politiereglement e.a. bepalingen en dit voor de gehele duur van de gecontracteerde reis. De reisorganisator neemt geen enkele verantwoordelijkheid op zich voor gevolgen die voortvloeien uit het ontbreken van de nodige documenten of de niet naleving van de verplichtingen van de reiziger. De kinderen dienen ook in het bezit te zijn van de nodige geldige documenten om de reis te kunnen uitvoeren: minderjarigen jonger dan 12 jaar hebben een identiteitsbewijs nodig met foto, minderjarigen ouder dan 12 jaar hebben een identiteitskaart nodig. Voor landen waar ook een reispas wordt vereist, dienen zij over een eigen reispas te beschikken. Indien de reiziger bij afreis niet de nodige documenten kan voorleggen, zal hij de daaruit voortvloeiende kosten niet op de reisorganisator kunnen verhalen. Reizigers van niet-Belgische nationaliteit en/of met uitsluitend een buitenlands paspoort zijn verplicht hun nationaliteit spontaan aan de reisorganisator aan te geven en dienen contact op te nemen met hun respectievelijke ambassades of consulaten voor het verkrijgen van actuele informatie inzake de vereiste reisdocumenten. Little Ski Mountain zal geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor het geval hieromtrent enig probleem zou kunnen ontstaan.

9.2. De reiziger (hoofboeker) is de natuurlijke of rechtspersoon en handelt in zijn eigen naam en/of in naam en voor rekening van de reizigers wiens naam in pakketreisovereenkomst vermeld wordt wonend onder hetzelfde dak. Er wordt per corresponderend adres steeds 1 bestelbon opgemaakt.

9.3 De reiziger erkent alle op de reisbevestiging vermelde gegevens nauwkeurig te hebben geverifieerd en bevestigt dit door de confirmatie van de betalingsopdracht. De organisator zal geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor schade die te wijten is aan het onnauwkeurig verifiëren van de gegevens door de reiziger.

10. Ski- en snowboardlessen

Geboekte lessen worden in geen geval terugbetaald (ook niet bij opgave of kwetsuur). Annulatie van skilessen door Little Ski Mountain (wegens b.v. te weinig inschrijvingen) komt niet in aanmerking voor een kostenloze annulatie van uw reis.

11. Skipas

Bij verlies of diefstal van uw skipas wordt deze nooit terugbetaald door Little Ski Mountain.

12. Verblijf

De kamers worden steeds toegekend door het hotel aan de hand van de bezetting. Bepaalde voorkeuren zoals ligging, grootte en indeling kunnen doorgegeven worden aan het hotel maar zijn nooit gegarandeerd. Eventuele afwijkingen kunnen nooit aanleiding geven tot enige terugbetaling.

13. Foto’s en illustraties

13.1 De klant verleent zijn uitdrukkelijke toestemming aan Little Ski Mountain voor het gebruik van foto’s die tijdens de reis gemaakt worden. Little Ski Mountain heeft de uitdrukkelijke toestemming van de klant om de foto’s te gebruiken en openbaar te maken voor onder meer promotiedoeleinden (zoals onder meer het plaatsen van de foto’s op de sociale media pagina's en de website). Little Ski Mountain zal ten allen tijde bij publicaties van de foto’s de klant niet benadelen en/of haar of zijn naam niet schaden. Alleszins geeft de klant volledige toestemming voor het gebruik door Little Ski Mountain van zijn of haar foto’s en de uitleg die daarbij wordt gegeven, zowel voor intern gebruik door Little Ski Mountain alsmede voor het publiceren van dergelijke foto’s op onder meer Facebook en andere sociale media.

13.2 De klant stemt er bovendien mee in dat Little Ski Mountain de foto of foto’s gebruikt en opslaat ten behoeve van andere activiteiten die onder het mandaat van Little Ski Mountain vallen. De klant begrijpt en geeft uitdrukkelijk zijn toestemming dat zijn of haar foto of foto’s en eventuele bijhorende tekst kunnen worden aangepast en gepubliceerd worden op websites, nieuwsbrieven en desgevallend andere sociale media.

13.3 Het is de klant ten allen tijde toegestaan om zijn toestemming om welke reden dan ook in te trekken in welk geval de foto of foto’s niet meer zullen worden gebruikt in toekomstige publicaties.

13.4 Bovendien kan de klant op elk moment verzoeken om een bepaalde foto van de website of Facebookpagina te verwijderen. De klant stemt er uitdrukkelijk mee in dat deze intrekking of aanvraag schriftelijk dient te gebeuren.

14. Onafhankelijkheid van de bepalingen

Indien een term of bepaling in de bijzondere reisvoorwaarden nietig zou zijn, zal deze term of bepaling voor niet geschreven worden gehouden zonder dat de geldigheid van de andere bepalingen van onderhavige reisvoorwaarden aangetast zou worden.

15. Insolventie

Conform de artikelen 71 en 72 van de wet van 21 november 2017 betreffende de verkoop van pakketreizen, gekoppelde reisarrangementen en reisdiensten, is Little Ski Mountain verzekerd tegen financieel onvermogen bij GFG Garantiefonds Reizen te Brussel, dit om in geval van financieel onvermogen zijn verplichtingen jegens de reiziger verder na te komen.

Wat onze skiërs zeggen

We moesten dit al veel vroeger gedaan hebben. We hebben een super vakantie gehad. Kids hebben zich super geamuseerd, veel nieuwe vriendjes leren kennen en ze zijn zo enthousiast over hun ski vakantie. Jullie zijn een top team! Jullie hebben een top team om U tegen te zeggen een voor een! Voor ons de 1e keer maar jullie lieten zo een warm gevoel achter, dat het precies thuiskomen was.

Bardonecchia

Het is fantastisch onze kids een hele dag lang te zien genieten. We vinden het concept fantastisch: perfect met kids, zeer verzorgd en bijzonder goed georganiseerde reis en zonder het gevoel te hebben dat je op groepsreis bent.

Bardonecchia

“Het hotel was echt fantastisch, een gezellige lobby met open haard, een ruim aanbod aan overheerlijke maaltijden. De service die ze bieden is echt wel voortreffelijk. Nette kamers en goede dagelijkse poetsbeurt. Het zwembad is hier zeker ook een meerwaarde, verwarmd bad met vloerverwarming en lekker grote zachte handdoeken.”

Bardonecchia

Top organisatie en extreem leuk voor kleuters! (En ouders 🙂)

Bardonecchia

Dank voor de topreis, en ook een pluim voor álle monitoren die dat echt SUPER-goed gedaan hebben met onze kindjes!

Bardonecchia